Regulamin usług

Regulamin usług

 • 1 DEFINICJE

  Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

  a) DOSTAWCA – Malajska firma BeliveMobile z siedzibą w
  Malezji, adres do korespondencji: 45, Jalan PJS 1/48, Taman Petaling Utama, 46150 Petaling Jaya, Selangor, zarejestrowana w Malezyjskiej Izbie Handlowej pod numerem 745406-v , e-mail: customercare@seaman2u.com, tel. 60274859488;

  b) UŻYTKOWNIK – osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

  c) GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej
  telefonii cyfrowej;

  d) SMS – (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;

  e) SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mobile Terminated) – wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą;

  f) LINKI WAP – linki do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu korzystania z Usługi;

  g) USŁUGA – usługa polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w postaci Produktów Multimedialnych, do których dostęp Użytkownik uzyskuje dzięki Linkom WAP przesyłanych przez Dostawcę.

  h) WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

  i) NUMER KONTAKTOWY – numer służący do zamówienia Usługi oraz do przesyłania komunikatów od Dostawcy do Użytkownika. Numery Kontaktowe dla Usługi to: 60595.

  j) NUMER UŻYTKOWNIKA – telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi.

  k) PRODUKTY MULTIMEDIALNE – produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci aplikacje, gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów, krótkich filmów, zwiastunów filmowych i tym podobnych.

 

 • 2 POSTANOWIENIA
  1. Przedmiotem świadczenia jest dostarczenie zamówionych przez Usługobiorcę treści cyfrowych w postaci kontentu mobilnego („Usługa”). Treści te nie są zapisane na nośniku materialnym. Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne..

  2. Usługodawca będzie porozumiewał się z użytkownikiem mającym status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta („Usługobiorca”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefonu komórkowego), w szczególności za pomocą wiadomości SMS/MMS, w tym wiadomości stanowiących usługi o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  3. Użytkownik płaci za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

4 Każda osoba przed zamówieniem Usługi powinna zapoznać się treścią Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad korzystania z Usługi każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.

5. Każda osoba, która zamawia Usługę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, i potwierdza, że ukończyła 18 lat.

6. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do użytkownika 3 (trzy) razy w tygodniu.

7. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu

8. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu

9. Aby zrezygnować z usługi wyślij komendę dezaktywacyjną pod numer premium (0 zł). Poniżej lista serwisów i komend.

Serwis Komenda dezaktywacyjna numer premium
mt1@60595 STOP MT1 60595
mt2@60568 STOP MT2 60568
mt3@60568 STOP MT3 60568

10. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie

11. Koszt za 1 otrzymany sms to 6,15 zł brutto. Użytkownik otrzyma 3 wiadomości tygodniowo. Miesięczny koszt usługi to 73,80 zł brutto

12. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis

13. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów

14. Reklamacje dotyczące Serwisu MT należy przesłać na adres poczty email: reklamacje@mobiltek.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, nazwę serwisu oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych. Reklamacje są rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Reklamacje można składać również telefonicznie pod numerem 12 44 66 901.